Axencia Local de Colocación

Funcionamento

Funcionamento
  1. Recepción da oferta de emprego: A empresa solicitante, ben a través da páxina web ben mediante chamada telefónica, fainos chegar a oferta de traballo, para o cal debe cubrir a FICHA DE OFERTA DE EMPREGO.
  2. Busca de candidatos: Análise das características solicitadas pola empresa e busca das persoas candidatas que reúnan o perfil solicitado a través do aplicativo de intermediación.
  3. Contacto cos/as potenciais candidatos/ás: Poñémonos en contacto, por correo electrónico ou por teléfono, coas persoas resultantes da busca para comunicarlles a oferta de traballo recibida. Garántese a confidencialidade ao non facilitar o nome da empresa a menos que ela así o solicite.
  4. Alternativamente, se a empresa o solicita, publicación da oferta de traballo na páxina web e no Boletín de ofertas da Axencia Local de Colocación. Deste xeito damos a coñecer as ofertas de traballo a todas as persoas subscritas.
  5. Análise das candidaturas: A ALC fai unha selección dos currículos recibidos para o seu posterior envío á empresa solicitante.
  6. Entrega dos currículos á empresa: Envíanse por correo electrónico os que cumpren as características da oferta de traballo.
  7. Seguimento telefónico á empresa para coñecer a situación da selección.
  8. Informatización dos datos recibidos: A ALC elabora un informe trimestral cos resultados das ofertas tramitadas co fin de analizar as tendencias do mercado laboral.