Ofertas de EMPREGO

BOLSEIRO/A DESENVOLVEMENTO DE NEGOCIO E FILIAIS INTERNACIONAIS

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: ESTUDANTES E TITULADOS DE GRAO ADE E/OU MáSTER EN COMERCIO EXTERIOR/INTERNACIONAL OU SIMILAR.
Outros: DOMINIO DO INGLéS E VALORABLE O COñECEMENTO DOUTRA LINGUA (ALEMáN, FRANCéS, ITALIANO, POLACO OU RUSO) E DISPOñIBILIDADE PARA VIAXAR

DESCRICIÓN:

APOIO AO PERSOAL ESPECIALIZADO NA XESTIóN DE BASES DE DATOS CRM, ESTUDOS COMERCIAIS E ELABORACIóN DE INFORMES, COLABORACIóN NA ACTUALIZACIóN DE TARIFAS.