Ofertas de EMPREGO

BOLSEIRO/A ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: ESTUDANTES/TITULADOS DE MáSTER E/OU GRAO EN ENXEñARíA INFORMáTICA.
Outros: NíVEL DE INGLéS B2 VALORAREMOS HABILIDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE SERVICIOS WEB TANTO RESTFUL COMO XMLRPC E O COñECEMENTO DE APPS. HABILIDADES PARA O TRABALLO EN EQUIPO, INICIATIVA, CREATIVIDADE, E INTERESE POLA INNOVACIóN.

DESCRICIÓN:

COLABORAR NO DESENVOLVEMENTODE APLICACIóNS DE XESTIóN EN ENTORNOS WEB, COñECEMENTOS DE PHP, DESTREZA NO MANEXOO DE FRAMEWORKS E QUE COñEZA JQUERY E BOOTSTRAP