Ofertas de EMPREGO

DOCENTE FINANZAS

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Outubro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: PREFERENTEMENTE LICENCIADOS EN ECONóMICAS, ADE OU DEREITO.
Experiencia: NECESARIO ACREDITAR EXPERIENCIA DOCENTE. POSUIR FORMACIóN EN METODOLOXíA DIDáCTICA E COñECEMENTO DA áREA DE OPOSICIóNS CON ESPECIAL RELEVANCIA NAS áREAS ECONóMICAS E DE FINANZAS.

DESCRICIÓN:

DOCENCIA DA áREA DE XESTIóN FINANCEIRA E ORZAMENTARIA PARA OPOSICIóNS.