Ofertas de EMPREGO

DOCENTE XURÍDICO

Coruña, A

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Outubro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: PREFERIBLEMENTE LICENCIADOS EN DEREITO OU POLíTICAS.
Experiencia: NECESARIO ACREDITAR EXPERIENCIA DOCENTE. POSUIR FORMACIóN EN METODOLOXíA DIDáCTICA E COñECEMENTO DA áREA DE OPOSICIóNS.

DESCRICIÓN:

DOCENCIA DA áREA XURíDICA DAS OPOSICIóNS.