Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Negreira

DATA DE PUBLICACIÓN 31 de Outubro de 2019

REQUISITOS:

Formación: CURSO DE ATENCIóN SOCIOSANITARIA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE CARNé DE CONDUCIR
Experiencia: DISPOñIBILIDADE HORARIA, INCORPORACIóN INMEDIATA RESIDENCIA EN SANTIAGO OU CONCELLOS LIMíTROFES

DESCRICIÓN:

REALIZACIóN DE TAREFAS PERSOAIS E DOMéSTICAS