Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 14 de Agosto de 2019

REQUISITOS:

Formación: TITULACIóN DE AUXILIAR DE ENFERMARíA OU ATENCIóN A PERSOAS EN SITUACIóN DE DEPENDENCIA
Experiencia: IMPRESCINDIBLE CARNé DE CONDUCIR E VEHíCULO PROPIO

DESCRICIÓN:

AS PROPIAS DO POSTO