Ofertas de EMPREGO

BOLSEIRO/A DESENVOLVEMENTO DE NEGOCIO E FILIAIS INTERNACIONAIS

Santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: ESTUDANTES E TITULADOS DE GRAO ADE E/OU MáSTER EN COMERCIO EXTERIOR/INTERNACIONAL OU SIMILAR.

DESCRICIÓN:

APOIO AO PERSOAL ESPECIALIZADO NA XESTIóN DE BASES DE DATOS CRM, ESTUDOS COMERCIAIS E ELABORACIóN DE INFORMES, COLABORACIóN NA ACTUALIZACIóN DE TARIFAS.