Ofertas de EMPREGO

DOCENTE DE NOVAS TECNOLOXÍAS

Coruña, A

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Outubro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: PREFERENTEMENTE ENXEñEIROS INFORMáTICOS OU TITULACIóNS AFíNS.
Experiencia: NECESARIO ACREDITAR EXPERIENCIA DOCENTE E PROFESIONAL NO SECTOR. IMPRESCINDIBLE POSUIR FORMACIóN EN METODOLOXíA DIDáCTICA E TITORIZACIóN EN LIñA.

DESCRICIÓN:

TITORIZACIóN ON LINE DE DIVERSAS ACCIóNS FORMATIVAS DA áREA TECNOLóXICA E IMPARTICIóN DE CLASES PRESENCIAIS.