Ofertas de EMPREGO

DOCENTE XESTIÓN COMERCIAL DE VENDAS

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Outubro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: PREFERENTEMENTE LICENCIADO EN CC ECONóMICAS OU EMPRESARIAIS, OU FORMACIóN PROFESIONAL DO SECTOR COMERCIO.
Experiencia: ACREDITAR EXPERIENCIA DOCENTE E PROFESIONAL NO SECTOR. IMPRESCINDIBLE POSUIR FORMACIóN EN METODOLOXíA DIDáCTICA.

DESCRICIÓN:

DOCENCIA DE DIVERSAS ACCIóNS FORMATIVAS DO SECTOR DO COMERCIO E MARKETING, CON ESPECIALIDADE DE ATENCIóN AO CLIENTE E VENDAS.