Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Zas

DATA DE PUBLICACIÓN 04 de Novembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: CURSO DE ATENCIóN SOCIOSANITARIA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE IMPRESCINDIBLE CARNé DE CONDUCIR
Experiencia: DISPOñIBILIDADE HORARIA INCORPORACIóN INMEDIATA

DESCRICIÓN:

REALIZACIóN DE TAREFAS PERSOAIS E DOMéSTICAS