Ofertas de EMPREGO

DOCENTE LINGUA INGLESA

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 03 de Marzo de 2020

REQUISITOS:

Formación: - LICENCIATURA EN FILOLOXíA OU TRADUCCIóN E INTERPRETACIóN DA LINGUA INGLESA, OU GRAO EQUIVALENTE.
Experiencia: - UN ANO DE EXPERIENCIA DOCENTE NA ENSINANZA DO IDIOMA INGLéS. - ACREDITAR COMPETENCIA DOCENTE DALGUNHA DAS SEGUINTES FORMAS: 1. POSUIR LICENCIATURA EN PEDAGOXíA, PSICOPEDAGOXíA, DIPLOMATURA EN MAXISTERIO OU TITULACIóNS EQUIVALENTES. 2. POSUIR CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE DOCENCIA DA FORMACIóN PROFESIONAL PARA O EMPREGO OU MáSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ESO E BACHARELATO, FORMACIóN PROFESIONAL E EOI. 3. POSUIR UNHA TITULACIóN UNIVERSITARIA OFICIAL DISTINTA DA REQUERIDA E ESTAR EN POSESIóN DO CERTIFICADO DE APTITUDE PEDAGóXICA. 4- ACREDITAR CERTIFICADO TEFL, CELTA OU TESOL. 5. ACREDITAR UNHA EXPERIENCIA DOCENTE DE ALOMENOS 600 HORAS NOS úLTIMOS 10 ANOS NA ENSINANZA DO IDIOMA INGLéS.

DESCRICIÓN:

IMPARTICIóN DE DOCENCIA DE LINGUA INGLESA NIVEIS A1, A2, E B1 EN MODALIDADE PRESENCIAL.