Ofertas de EMPREGO

RESPONSABLE DEPARTAMENTO I+D+I

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 02 de Decembro de 2021

REQUISITOS:

Formación: LICENCIATURA, INGENIERíA
Experiencia: 2 ANOS

Outros: VALORARASE TER DOMINIO DA LINGUA INGLESA.

DESCRICIÓN:

EXPANDIR E DESENVOLVER O DEPARTAMENTO, PARA O CAL A EMPRESA DOTARá DE TODOS OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS. - RELACIóN COS ACTUAIS E FUTUROS CLIENTES. - DESENVOLVEMENTO E CREACIóN DE ALIANZAS CON OUTRAS ENTIDADES PúBLICAS E PRIVADAS NACIONAIS E EUROPEAS. - DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS EN I+D+(I) - COORDINACIóN DE PROXECTO