Ofertas de EMPREGO

TÉCNICO/A XENERALISTA DE RRHH

Lalín

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Marzo de 2023

REQUISITOS:

Formación: TITULACIóN UNIVERSITARIA EN RELACIóNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS E/OU DEREITO, CON ESPECIALIZACIóN DE MáSTER OU POSGRAO EN RECURSOS HUMANOS
Experiencia: MíNIMA DE 3 ANOS REALIZANDO AS LABORES DESCRITAS EN EMPRESAS DO SECTOR INDUSTRIAL/SERVIZOS

Outros:

Coñecementos avanzados no uso de ferramentas informáticas (Office e ERP)

Persoa afeita a traballar con autonomía, resolutiva, moi orientada a resultados e con alta capacidade de comunicación e empatía cara os/as traballadores/as

DESCRICIÓN:

- XESTIóN E DESENVOLVEMENTO INTERNO DOS PROXECTOS ENVIADOS POLA áREA TéCNICA DE PRODUTO - CONTACTO DIRECTO COA ASESORíA EXTERNA PARA A XESTIóN DO PROCESO DE NóMINA E OUTRAS TAREFAS DE XESTIóN DE PERSOAL (ALTAS E BAIXAS NA SEGURIDADE SOCIAL, ELABORACIóN DE CONTRATOS, XESTIóN DE IT'S...) - IMPLEMENTACIóN DOS PLANS DE FORMACIóN (DETECCIóN DE NECESIDADES, EXECUCIóN DO PLAN, AVALIACIóN, CONTACTO CON PROVEEDORES, ORGANIZACIóN DE FORMACIóN E SEGUEMENTO) - DEFINICIóN, SUPERVISIóN E ELABORACIóN DE INFORMES DOS PRINCIPAIS KPI'S (PRODUCTIVIDADE, ABSENTISMO, ROTACIóN...) - COORDINACIóN E EXECUCIóN DOS PROCESOS DE RECRUTAMENTO E SELECCIóN DE PERSOAL - IMPLANTACIóN E SEGUEMENTO DAS POLíTICAS E FERRAMENTAS DE RRHH CO APOIO DA DIRECCIóN (SEGUEMENTO DO PLAN DE IGUALDADE, DEFINICIóN DA POLíTICA DE COMUNICACIóN INTERNA, DEFINICIóN DE POSTOS DE TRABALLO, DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE ACOLLIDA DA EMPRESA...)