Actividades

DATA DE PUBLICACIÓN 19 de Marzo de 2015

[ PODE INSCRIBIRSE NAS ACTIVIDADES AQUÍ: http://axencialocaldecolocacion.org/formacion ]

Curso para la obtención del permiso BTP

Número de plazas: 30

Número de horas: 14

Fechas, horarios y lugares: 

 • Miércoles 29 de abril, de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 horas en el Palacio de Congresos
 • Jueves 30 de abril, de 9:00 a 14:00 horas en el Palacio de Congresos

Contenidos: 

Tema 1. Definiciones y documentación

 • Definición; personas y vehículos
 • Documentación conductor
 • Documentación vehículo

Tema 2. Normas

 • Carriles
 • Velocidad y distancias
 • Señales
 • Parada, estacionamiento y detención
 • Túneles
 • Prioridad
 • Alumbrado

Tema 3. Seguridad Vial

 • Activa
 • Pasiva

Tema 4. Transporte de mercancías y personas

 • Transporte de mercancías
 • Transporte de personas

Tema 5. Transporte escolar, de menores y transporte prioritario

Tema 6. Factores que influyen en el conductor y accidentes

 • Fatiga
 • Alcohol
 • Comportamientos otros usuarios
 • Accidentes

Curso de "Gestión de Almacenes"

Número de plazas: 20

Número de horas: 15 (11h y 30 min presenciales y 30 minutos a distancia)

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Sesiones presenciales: 

 • Miércoles 29 de abril de 9:00 a 11:30 h. y de 15:30 a 18:30 h. en el Palacio de Congresos.
 • Jueves 30 de abril, de 9:00 a 11:30 h. en el Palacio de Congresos
 • Lunes 4 de mayo, de 9:00 a 13:00 h. en el Edificio Municipal Cersia

Sesiones a distancia: A través de plataforma de teleformación, que permanecerá abierta hasta el 10 de mayo, en fechas y horarios a libre elección del alumnado. 

Objetivos: Conocer las operaciones básicas auxiliares de almacén en cuanto a preparación y expedición de cargas y descargar, bajo la supervisión de un responsable y utilizando la documentación básica de dichas operaciones. 

Contenidos: 

Logística y distribución:

 • La logística en la empresa
 • Áreas de la logística
 • El almacén en la cadena logística. 

Documentación básica de almacén:

 • Presupuesto
 • Nota de entrega / albarán
 • Hoja de pedido
 • Packing list
 • Factura

Preparación de pedidos: 

 • Proceso de expedición de mercancías
 • Recepción y preparación de pedidos. Picking
 • Consolidación de la mercancía
 • Verificación de la mercancía
 • Flujo de documentación en la expedición de la mercancía

Curso de acompañante de bus escolar

Número de plazas: 30

Número de horas: 14

Fechas, horarios y lugares: 

 • Miércoles 29 de abril, de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 horas en el Palacio de Congresos
 • Jueves 30 de abril, de 9:00 a 14:00 horas en el Palacio de Congresos.

Contenidos: 

MÓDULO 1

 • Unidade Didáctica 1: A Educación Vial e a súa necesidade
 • Unidade Didáctica 2: Fundamentos psicosociais da educación vial.
 • Unidade Didáctica 3. Normas e sinais de tráfico.
 • Unidade Didáctica 4: Medios de transporte e vías de comunicación.
 • Unidade Didáctica 5: A educación vial dentro e fóra da escola.

MÓDULO 2

 • Unidade Didáctica 1: Normativa do transporte. (Marco Regulamentario; Ámbito de Aplicación da L.O.T.T.; Disposicións referidas ao transporte de personas)
 • Unidade Didáctica 2: Normativa do transporte colectivo de persoas. (Normativa Regulamentaria; Clases de transportes; Autorización - clases; Clasificación das autorizacións de transporte). 
 • Unidade Didáctica 3: Clases de transportes. (Públicos; Privados; Regulares; Discrecionais; Interior; Internacional)
 • Unidade Didáctica 4: Condicións dos vehículos
 • Unidade Didáctica 5: Comportamento do conductor e os pasaxeiros.
 • Unidade Didáctica 6: Transporte escolar e de menores (Conductor; Acompañante; Vehículos; Condicións dos viaxeiros). 

MÓDULO 3

 • Unidade Didáctica 1: Elementos de seguridade activa e pasiva referidos á via, ao vehículo e ao conductor. 
 • Unidade Didáctica 2: O factor humano (Esixencias psicofísicas que presenta a conducción de profesionales; Importancia do recoñecemento da aptitude física, psíquica e psicolóxica). 
 • Unidade Didáctica 3: Seguridade activa - vehículos. (Proba de estabilidade lateral; Sistemas ABS, ASR, EMS, ELB)
 • Unidade Didáctica 4: Seguridade pasiva - vehículos. (Arcos de protección, cintos de seguridade, barras antienvorcado, anclaxe dos asientos, deseo da carrocería). 
 • Unidade Didáctica 5: O Comportamento dos sistemas de seguridade infantil. 
 • Unidade Didáctica 6: Consecuencias orixinadas polo mal uso. 

Curso de "Manipulación de alimentos"

Número de plazas: 30

Número de horas: 10 (5 presenciales + 5 a distancia)

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Sesións presenciais: Mércores 29 de abril de 9:00 a 11:30 h. e xoves 30 de abril de 9:00 a 11:30 h. 

Programa: 

 • Introdución
 • Normativa aplicable
 • Hixiene alimentaria
 • Calidade Higiénico - Sanitaria
 • Alteración e Contaminación dos alimentos
 • Perigos: perigos biolóxicos, perigos químicos e perigos físicos
 • Principais fontes de contaminación
 • Principais factores que contribuen no crescimento bacteriano
 • Causas mais frecuentes de contaminación
 • Conservación e almacenamiento dos alimentos
 • Hixiene dos manipuladores
 • Formación dos manipuladores
 • Limpeza e Hixiene
 • Autocontrol: sistemas de análise de perigos e puntos de control críticos. 

Obradoiro para emprender: Que debes saber a nivel e fiscal e laboral?

Número de plazas: 20

Data e horario: 29 de abril, de 9:00 a 13:00 horas.

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Obxectivo: Achegar ás persoas emprendedoras os coñecementos iniciais que deben ter a nivel fiscal e laboral.

Programa: 

 • Formas xurídicas dunha empresa.
 • Fiscalidade da persoa autónoma e da PEME.
 • Os custes laborais dunha empresa.

Obradoiro de iniciación a Facebook para a busca de emprego

Número de plazas: 20

Data e horario: 29 de abril, de 9:30 a 13:30 horas.

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Obxectivo: Dotar ás persoas asistentes das capacidades necesarias para iniciarse e sacar o mellor partido á rede social Facebook na busca de emprego.

Programa: 

 • Introdución a Facebook
 • Crear un perfil personal
 • Deseño de perfil
 • Publicar contido
 • A interacción
 • Privacidade
 • Medicións
 • Facebook para a busca de emprego e para o teu negocio

Curso de Monitor/a de comedor escolar

Número de plazas: 20

Número de horas: 30 (5 presenciales + 25 online)

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Sesiones presenciales: miércoles 29 de abril de 9:30 a 12:00 h. y de 16:00 a 18:30 h.

Sesiones online: A través de plataforma de teleformación, con las fechas y horario a libre elección del alumnado, que permanecerá abierta desde el lunes 4 de mayo al 29 de mayo. 

Objetivos: 

 1. Capacitar al alumnado para desarrollar competentemente las funciones propias de un monitor/a de comedor escolar. 
 2. Dotar al alumnado para desarrollar hábitos y actitudes saludables en los niños/as en relación con la nutrición e así garantizar una dieta sana y equilibrada. 

Contenidos: 

 1. El comedor escolar como ámbito educativo.
 2. Funcionamiento de los comedores escolares.
 3. Perfil profesional del monitor/a de comedores escolares
 4. Educación para la salud y educación nutricional. 
 5. El valor educativo del juego. 

Obradoiro: Creación dun blog para a busca de emprego

Número de plazas: 20

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 9:00 a 12:00 h.

 

Contenidos: Creación do Blog: Que é e para que serve? Wordpress, Widgets, estatísticas, calendario, categorías, comentarios e entradas, RSS, Administración de Blog, ligazóns e contas. 

Centro de Recursos para o Emprego: Simulación e preparación dun proceso de selección

Número de plazas: 15

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 9:00 a 10:30 h.

Contidos: As persoas inscritas participarán na simulación práctica dun proceso de selección estruturado en nove pasos, co obxectivo de coñecer cales son os elementos clave a ter en conta e mellorar as competencias para afrontar con maiores posibilidades de éxito os procesos de selección. En función das súas necesidades e intereses as persoas participantes poderán participar nas seguintes fases do proceso:

 1. Fotografía e imaxe persoal. As persoas participantes recibirán o asesoramento personalizado dunha experta en imaxe persoal e un fotógrafo, no que se refire á imaxe e á fotografía máis axeitada para o seu curriculum. Ademais realizarase unha breve sesión fotográfica para que as persoas participantes poidan obter a foto máis axeitada para o seu curriculum.
 2. Curriculum vite europeo. Neste paso as persoas participantes poderán trasladar os seus curriculums ao formato de curriculum vitae europeo (Europass), contando coa orientación axeitada para todas as dúbidas que poidan xurdir.
 3. Probas psicotécnicas. Estas probas poden presentarse nun proceso de selección en función do posto ao que optemos. O obxectivo é coñecer mellor as características das mesmas mediante unha simulación práctica que incluirá a realización de probas específicas habituais.
 4. Oratoria. Nesta fase asesorase sobre os elementos e as técnicas a ter en conta para mellorar as competencias comunicativas de cara a un proceso de selección.
 5. Dinámicas de relaxación. Técnicas de relaxión para afrontar os procesos de selección e reducir o estrés e a ansiedade que poida xerar.
 6. Dinámicas de selección. Simulación práctica de dinámicas habituais en moitos procesos de selección para coñecelas e afrontalas con maior seguridade.
 7. Video-curriculum. Entre os diversos formatos de curriculums orixinais ou creativos atópase o do video-curriculum. Neste paso as persoas participantes poderán obter o seu propio video-curriculum.
 8. Entrevista de selección. Un dos aspectos que maior preocupación adoita suscitar nas persoas demandantes de emprego é o afrontamento de situacións como a  entrevista, que precisamente é o método de selección máis empregado. Coa realización desta paso o obxectivo é que as persoas participantes coñezan da forma máis próxima á realidade posible o proceso da entrevista. Para iso, realizaranse simulacións de entrevista e ofrecerase asesoramento personalizado para afrontalas con maior coñecemento e seguridade.
 9. Valoración individualizada do proceso. Finalmente, ofrecerase unha valoración global personalizada do proceso de selección simulado, con orientacións específicas para as dúbidas das persoas participantes.

Centro de Recursos para o Emprego: Simulación e preparación dun proceso de selección

Número de plazas: 15

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 10:30 a 12:00 h.

Contidos: As persoas inscritas participarán na simulación práctica dun proceso de selección estruturado en nove pasos, co obxectivo de coñecer cales son os elementos clave a ter en conta e mellorar as competencias para afrontar con maiores posibilidades de éxito os procesos de selección. En función das súas necesidades e intereses as persoas participantes poderán participar nas seguintes fases do proceso:

 1. Fotografía e imaxe persoal. As persoas participantes recibirán o asesoramento personalizado dunha experta en imaxe persoal e un fotógrafo, no que se refire á imaxe e á fotografía máis axeitada para o seu curriculum. Ademais realizarase unha breve sesión fotográfica para que as persoas participantes poidan obter a foto máis axeitada para o seu curriculum.
 2. Curriculum vite europeo. Neste paso as persoas participantes poderán trasladar os seus curriculums ao formato de curriculum vitae europeo (Europass), contando coa orientación axeitada para todas as dúbidas que poidan xurdir.
 3. Probas psicotécnicas. Estas probas poden presentarse nun proceso de selección en función do posto ao que optemos. O obxectivo é coñecer mellor as características das mesmas mediante unha simulación práctica que incluirá a realización de probas específicas habituais.
 4. Oratoria. Nesta fase asesorase sobre os elementos e as técnicas a ter en conta para mellorar as competencias comunicativas de cara a un proceso de selección.
 5. Dinámicas de relaxación. Técnicas de relaxión para afrontar os procesos de selección e reducir o estrés e a ansiedade que poida xerar.
 6. Dinámicas de selección. Simulación práctica de dinámicas habituais en moitos procesos de selección para coñecelas e afrontalas con maior seguridade.
 7. Video-curriculum. Entre os diversos formatos de curriculums orixinais ou creativos atópase o do video-curriculum. Neste paso as persoas participantes poderán obter o seu propio video-curriculum.
 8. Entrevista de selección. Un dos aspectos que maior preocupación adoita suscitar nas persoas demandantes de emprego é o afrontamento de situacións como a  entrevista, que precisamente é o método de selección máis empregado. Coa realización desta paso o obxectivo é que as persoas participantes coñezan da forma máis próxima á realidade posible o proceso da entrevista. Para iso, realizaranse simulacións de entrevista e ofrecerase asesoramento personalizado para afrontalas con maior coñecemento e seguridade.
 9. Valoración individualizada do proceso. Finalmente, ofrecerase unha valoración global personalizada do proceso de selección simulado, con orientacións específicas para as dúbidas das persoas participantes.

Centro de Recursos para o Emprego: Simulación e preparación dun proceso de selección

Número de plazas: 15

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 12:00 a 13:30 h.

Contidos: As persoas inscritas participarán na simulación práctica dun proceso de selección estruturado en nove pasos, co obxectivo de coñecer cales son os elementos clave a ter en conta e mellorar as competencias para afrontar con maiores posibilidades de éxito os procesos de selección. En función das súas necesidades e intereses as persoas participantes poderán participar nas seguintes fases do proceso:

 1. Fotografía e imaxe persoal. As persoas participantes recibirán o asesoramento personalizado dunha experta en imaxe persoal e un fotógrafo, no que se refire á imaxe e á fotografía máis axeitada para o seu curriculum. Ademais realizarase unha breve sesión fotográfica para que as persoas participantes poidan obter a foto máis axeitada para o seu curriculum.
 2. Curriculum vite europeo. Neste paso as persoas participantes poderán trasladar os seus curriculums ao formato de curriculum vitae europeo (Europass), contando coa orientación axeitada para todas as dúbidas que poidan xurdir.
 3. Probas psicotécnicas. Estas probas poden presentarse nun proceso de selección en función do posto ao que optemos. O obxectivo é coñecer mellor as características das mesmas mediante unha simulación práctica que incluirá a realización de probas específicas habituais.
 4. Oratoria. Nesta fase asesorase sobre os elementos e as técnicas a ter en conta para mellorar as competencias comunicativas de cara a un proceso de selección.
 5. Dinámicas de relaxación. Técnicas de relaxión para afrontar os procesos de selección e reducir o estrés e a ansiedade que poida xerar.
 6. Dinámicas de selección. Simulación práctica de dinámicas habituais en moitos procesos de selección para coñecelas e afrontalas con maior seguridade.
 7. Video-curriculum. Entre os diversos formatos de curriculums orixinais ou creativos atópase o do video-curriculum. Neste paso as persoas participantes poderán obter o seu propio video-curriculum.
 8. Entrevista de selección. Un dos aspectos que maior preocupación adoita suscitar nas persoas demandantes de emprego é o afrontamento de situacións como a  entrevista, que precisamente é o método de selección máis empregado. Coa realización desta paso o obxectivo é que as persoas participantes coñezan da forma máis próxima á realidade posible o proceso da entrevista. Para iso, realizaranse simulacións de entrevista e ofrecerase asesoramento personalizado para afrontalas con maior coñecemento e seguridade.
 9. Valoración individualizada do proceso. Finalmente, ofrecerase unha valoración global personalizada do proceso de selección simulado, con orientacións específicas para as dúbidas das persoas participantes.

Centro de Recursos para o Emprego: Simulación e preparación dun proceso de selección

Número de plazas: 15

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 16:00 a 17:30 h.

Contidos: As persoas inscritas participarán na simulación práctica dun proceso de selección estruturado en nove pasos, co obxectivo de coñecer cales son os elementos clave a ter en conta e mellorar as competencias para afrontar con maiores posibilidades de éxito os procesos de selección. En función das súas necesidades e intereses as persoas participantes poderán participar nas seguintes fases do proceso:

 1. Fotografía e imaxe persoal. As persoas participantes recibirán o asesoramento personalizado dunha experta en imaxe persoal e un fotógrafo, no que se refire á imaxe e á fotografía máis axeitada para o seu curriculum. Ademais realizarase unha breve sesión fotográfica para que as persoas participantes poidan obter a foto máis axeitada para o seu curriculum.
 2. Curriculum vite europeo. Neste paso as persoas participantes poderán trasladar os seus curriculums ao formato de curriculum vitae europeo (Europass), contando coa orientación axeitada para todas as dúbidas que poidan xurdir.
 3. Probas psicotécnicas. Estas probas poden presentarse nun proceso de selección en función do posto ao que optemos. O obxectivo é coñecer mellor as características das mesmas mediante unha simulación práctica que incluirá a realización de probas específicas habituais.
 4. Oratoria. Nesta fase asesorase sobre os elementos e as técnicas a ter en conta para mellorar as competencias comunicativas de cara a un proceso de selección.
 5. Dinámicas de relaxación. Técnicas de relaxión para afrontar os procesos de selección e reducir o estrés e a ansiedade que poida xerar.
 6. Dinámicas de selección. Simulación práctica de dinámicas habituais en moitos procesos de selección para coñecelas e afrontalas con maior seguridade.
 7. Video-curriculum. Entre os diversos formatos de curriculums orixinais ou creativos atópase o do video-curriculum. Neste paso as persoas participantes poderán obter o seu propio video-curriculum.
 8. Entrevista de selección. Un dos aspectos que maior preocupación adoita suscitar nas persoas demandantes de emprego é o afrontamento de situacións como a  entrevista, que precisamente é o método de selección máis empregado. Coa realización desta paso o obxectivo é que as persoas participantes coñezan da forma máis próxima á realidade posible o proceso da entrevista. Para iso, realizaranse simulacións de entrevista e ofrecerase asesoramento personalizado para afrontalas con maior coñecemento e seguridade.
 9. Valoración individualizada do proceso. Finalmente, ofrecerase unha valoración global personalizada do proceso de selección simulado, con orientacións específicas para as dúbidas das persoas participantes.

Centro de Recursos para o Emprego: Simulación e preparación dun proceso de selección

Número de plazas: 15

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 17:30 a 19:00 h.

Contidos: As persoas inscritas participarán na simulación práctica dun proceso de selección estruturado en nove pasos, co obxectivo de coñecer cales son os elementos clave a ter en conta e mellorar as competencias para afrontar con maiores posibilidades de éxito os procesos de selección. En función das súas necesidades e intereses as persoas participantes poderán participar nas seguintes fases do proceso:

 1. Fotografía e imaxe persoal. As persoas participantes recibirán o asesoramento personalizado dunha experta en imaxe persoal e un fotógrafo, no que se refire á imaxe e á fotografía máis axeitada para o seu curriculum. Ademais realizarase unha breve sesión fotográfica para que as persoas participantes poidan obter a foto máis axeitada para o seu curriculum.
 2. Curriculum vite europeo. Neste paso as persoas participantes poderán trasladar os seus curriculums ao formato de curriculum vitae europeo (Europass), contando coa orientación axeitada para todas as dúbidas que poidan xurdir.
 3. Probas psicotécnicas. Estas probas poden presentarse nun proceso de selección en función do posto ao que optemos. O obxectivo é coñecer mellor as características das mesmas mediante unha simulación práctica que incluirá a realización de probas específicas habituais.
 4. Oratoria. Nesta fase asesorase sobre os elementos e as técnicas a ter en conta para mellorar as competencias comunicativas de cara a un proceso de selección.
 5. Dinámicas de relaxación. Técnicas de relaxión para afrontar os procesos de selección e reducir o estrés e a ansiedade que poida xerar.
 6. Dinámicas de selección. Simulación práctica de dinámicas habituais en moitos procesos de selección para coñecelas e afrontalas con maior seguridade.
 7. Video-curriculum. Entre os diversos formatos de curriculums orixinais ou creativos atópase o do video-curriculum. Neste paso as persoas participantes poderán obter o seu propio video-curriculum.
 8. Entrevista de selección. Un dos aspectos que maior preocupación adoita suscitar nas persoas demandantes de emprego é o afrontamento de situacións como a  entrevista, que precisamente é o método de selección máis empregado. Coa realización desta paso o obxectivo é que as persoas participantes coñezan da forma máis próxima á realidade posible o proceso da entrevista. Para iso, realizaranse simulacións de entrevista e ofrecerase asesoramento personalizado para afrontalas con maior coñecemento e seguridade.
 9. Valoración individualizada do proceso. Finalmente, ofrecerase unha valoración global personalizada do proceso de selección simulado, con orientacións específicas para as dúbidas das persoas participantes.

Centro de Recursos para o Emprego: Simulación e preparación dun proceso de selección

Número de plazas: 15

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 9:00 a 10:30 h.

Contidos: As persoas inscritas participarán na simulación práctica dun proceso de selección estruturado en nove pasos, co obxectivo de coñecer cales son os elementos clave a ter en conta e mellorar as competencias para afrontar con maiores posibilidades de éxito os procesos de selección. En función das súas necesidades e intereses as persoas participantes poderán participar nas seguintes fases do proceso:

 1. Fotografía e imaxe persoal. As persoas participantes recibirán o asesoramento personalizado dunha experta en imaxe persoal e un fotógrafo, no que se refire á imaxe e á fotografía máis axeitada para o seu curriculum. Ademais realizarase unha breve sesión fotográfica para que as persoas participantes poidan obter a foto máis axeitada para o seu curriculum.
 2. Curriculum vite europeo. Neste paso as persoas participantes poderán trasladar os seus curriculums ao formato de curriculum vitae europeo (Europass), contando coa orientación axeitada para todas as dúbidas que poidan xurdir.
 3. Probas psicotécnicas. Estas probas poden presentarse nun proceso de selección en función do posto ao que optemos. O obxectivo é coñecer mellor as características das mesmas mediante unha simulación práctica que incluirá a realización de probas específicas habituais.
 4. Oratoria. Nesta fase asesorase sobre os elementos e as técnicas a ter en conta para mellorar as competencias comunicativas de cara a un proceso de selección.
 5. Dinámicas de relaxación. Técnicas de relaxión para afrontar os procesos de selección e reducir o estrés e a ansiedade que poida xerar.
 6. Dinámicas de selección. Simulación práctica de dinámicas habituais en moitos procesos de selección para coñecelas e afrontalas con maior seguridade.
 7. Video-curriculum. Entre os diversos formatos de curriculums orixinais ou creativos atópase o do video-curriculum. Neste paso as persoas participantes poderán obter o seu propio video-curriculum.
 8. Entrevista de selección. Un dos aspectos que maior preocupación adoita suscitar nas persoas demandantes de emprego é o afrontamento de situacións como a  entrevista, que precisamente é o método de selección máis empregado. Coa realización desta paso o obxectivo é que as persoas participantes coñezan da forma máis próxima á realidade posible o proceso da entrevista. Para iso, realizaranse simulacións de entrevista e ofrecerase asesoramento personalizado para afrontalas con maior coñecemento e seguridade.
 9. Valoración individualizada do proceso. Finalmente, ofrecerase unha valoración global personalizada do proceso de selección simulado, con orientacións específicas para as dúbidas das persoas participantes.

Centro de Recursos para o Emprego: Simulación e preparación dun proceso de selección

Número de plazas: 15

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 10:30 a 12:00 h.

Contidos: As persoas inscritas participarán na simulación práctica dun proceso de selección estruturado en nove pasos, co obxectivo de coñecer cales son os elementos clave a ter en conta e mellorar as competencias para afrontar con maiores posibilidades de éxito os procesos de selección. En función das súas necesidades e intereses as persoas participantes poderán participar nas seguintes fases do proceso:

 1. Fotografía e imaxe persoal. As persoas participantes recibirán o asesoramento personalizado dunha experta en imaxe persoal e un fotógrafo, no que se refire á imaxe e á fotografía máis axeitada para o seu curriculum. Ademais realizarase unha breve sesión fotográfica para que as persoas participantes poidan obter a foto máis axeitada para o seu curriculum.
 2. Curriculum vite europeo. Neste paso as persoas participantes poderán trasladar os seus curriculums ao formato de curriculum vitae europeo (Europass), contando coa orientación axeitada para todas as dúbidas que poidan xurdir.
 3. Probas psicotécnicas. Estas probas poden presentarse nun proceso de selección en función do posto ao que optemos. O obxectivo é coñecer mellor as características das mesmas mediante unha simulación práctica que incluirá a realización de probas específicas habituais.
 4. Oratoria. Nesta fase asesorase sobre os elementos e as técnicas a ter en conta para mellorar as competencias comunicativas de cara a un proceso de selección.
 5. Dinámicas de relaxación. Técnicas de relaxión para afrontar os procesos de selección e reducir o estrés e a ansiedade que poida xerar.
 6. Dinámicas de selección. Simulación práctica de dinámicas habituais en moitos procesos de selección para coñecelas e afrontalas con maior seguridade.
 7. Video-curriculum. Entre os diversos formatos de curriculums orixinais ou creativos atópase o do video-curriculum. Neste paso as persoas participantes poderán obter o seu propio video-curriculum.
 8. Entrevista de selección. Un dos aspectos que maior preocupación adoita suscitar nas persoas demandantes de emprego é o afrontamento de situacións como a  entrevista, que precisamente é o método de selección máis empregado. Coa realización desta paso o obxectivo é que as persoas participantes coñezan da forma máis próxima á realidade posible o proceso da entrevista. Para iso, realizaranse simulacións de entrevista e ofrecerase asesoramento personalizado para afrontalas con maior coñecemento e seguridade.
 9. Valoración individualizada do proceso. Finalmente, ofrecerase unha valoración global personalizada do proceso de selección simulado, con orientacións específicas para as dúbidas das persoas participantes.

Centro de Recursos para o Emprego: Simulación e preparación dun proceso de selección

Número de plazas: 15

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 12:00 a 13:30 h.

Contidos: As persoas inscritas participarán na simulación práctica dun proceso de selección estruturado en nove pasos, co obxectivo de coñecer cales son os elementos clave a ter en conta e mellorar as competencias para afrontar con maiores posibilidades de éxito os procesos de selección. En función das súas necesidades e intereses as persoas participantes poderán participar nas seguintes fases do proceso:

 1. Fotografía e imaxe persoal. As persoas participantes recibirán o asesoramento personalizado dunha experta en imaxe persoal e un fotógrafo, no que se refire á imaxe e á fotografía máis axeitada para o seu curriculum. Ademais realizarase unha breve sesión fotográfica para que as persoas participantes poidan obter a foto máis axeitada para o seu curriculum.
 2. Curriculum vite europeo. Neste paso as persoas participantes poderán trasladar os seus curriculums ao formato de curriculum vitae europeo (Europass), contando coa orientación axeitada para todas as dúbidas que poidan xurdir.
 3. Probas psicotécnicas. Estas probas poden presentarse nun proceso de selección en función do posto ao que optemos. O obxectivo é coñecer mellor as características das mesmas mediante unha simulación práctica que incluirá a realización de probas específicas habituais.
 4. Oratoria. Nesta fase asesorase sobre os elementos e as técnicas a ter en conta para mellorar as competencias comunicativas de cara a un proceso de selección.
 5. Dinámicas de relaxación. Técnicas de relaxión para afrontar os procesos de selección e reducir o estrés e a ansiedade que poida xerar.
 6. Dinámicas de selección. Simulación práctica de dinámicas habituais en moitos procesos de selección para coñecelas e afrontalas con maior seguridade.
 7. Video-curriculum. Entre os diversos formatos de curriculums orixinais ou creativos atópase o do video-curriculum. Neste paso as persoas participantes poderán obter o seu propio video-curriculum.
 8. Entrevista de selección. Un dos aspectos que maior preocupación adoita suscitar nas persoas demandantes de emprego é o afrontamento de situacións como a  entrevista, que precisamente é o método de selección máis empregado. Coa realización desta paso o obxectivo é que as persoas participantes coñezan da forma máis próxima á realidade posible o proceso da entrevista. Para iso, realizaranse simulacións de entrevista e ofrecerase asesoramento personalizado para afrontalas con maior coñecemento e seguridade.
 9. Valoración individualizada do proceso. Finalmente, ofrecerase unha valoración global personalizada do proceso de selección simulado, con orientacións específicas para as dúbidas das persoas participantes.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 9:00 a 9:45 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 9:45 a 10:30 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 10:30 a 11:15 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 11:15 a 12:00 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 12:00 a 12:45 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 12:45 a 13:30 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 13:30 a 14:15 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 16:00 a 16:45 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 16:45 a 17:30 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 17:30 a 18:15 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 18:15 a 19:00 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 19:00 a 19:45 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 9:00 a 9:45 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 9:45 a 10:30 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 10:30 a 11:15 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 11:15 a 12:00 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 12:00 a 12:45 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Punto de orientación laboral – sesións individuais

Número de plazas:

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 12:45 a 13:30 h.

Contenidos: 

Sesión individual de orientación laboral. Información e asesoramento sobre as posibilidades de emprego e formación adaptados a cada perfil profesional; revisión e orientación para a mellora do curriculum; reorientación de perfís profesionais; procedementos e ferramentas básicas para a busca de emprego; motivación.

Relatorio “Claves para unha entrevista de traballo: acertos e erros”

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 9:30 a 11:00 h.

Relatora: Ana Álvarez Enríquez (BeTIC)

Mesa sobre o desemprego xuvenil

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 9:00 a 11:00 h.

Curso de Carretilleiro/a

Número de plazas: 12

Número de horas: 24

Contenidos: 

Unidade didáctica 1. A profesión de carretilleiro

 • 1.1. Condicións físicas.  
 • 1.2. Condicións psicofisiolóxicas  
 • 1.3. Condicións técnicas. 

Unidade didáctica 2. Normativa aplicable na prevención de riscos laborais en carretillas

 • 2.1. Seguridade en máquinas.
 • 2.2. Equipos de traballo móbiles e de elevación de cargas.
 • 2.3. Disposicións relativas á utilización de equipos de traballo móbiles e de elevación de cargas.

Unidade didáctica 3. Riscos asociados e medidas preventivas

 • 3.1. Caída do condutor.
 • 3.2. Caída de cargas.
 • 3.3. Envorco da carretilla.
 • 3.4. Choques e colisións.
 • 3.5. Elementos mecánicos da grúa.  

Unidade didáctica 4. Descrición técnica da carretilla

 • 4.1. Corpo da máquina.
 • 4.2. Conxunto de elevación e transporte.
 • 4.3. Cabina ou pórtico de protección

Unidade didáctica 5. Normas de condución e circulación

 • 5.1. Manipulación de cargas.
 • 5.2. Circulación por ramplas.
 • 5.3. Estabilidade da carga.

Unidade didáctica 6. Nocións de almacenaxe

 • 6.1. Mercancías paletizadas.
 • 6.2. Alturas de almacenamento.
 • 6.3. Corredores de circulación.

Unidade didáctica 7. Manipulación, transporte e almacenamento de cargas:

 • 7.1. Elevación das pinzas con e sen carga.
 • 7.2. Inclinación do mastro.
 • 7.3. Manobras de carga e descarga

Unidade didáctica 8. Precaucións antes e despois do uso da carretilla.

 • 8.1 Rodas (banda de rodaxe, presión do inflado).
 • 8.2. Fixación e estado dos brazos da pinza.
 • 8.3. Inexistencia de fugas no circuíto hidráulico.
 • 8.4. Niveis de aceite diversos.
 • 8.5. Protectores e dispositivos de seguridade.
 • 8.6. Freos de pé e man.
 • 8.7. Embrague.

Curso de Carretillero/a (2ª Edición)

Número de plazas: 12

Número de horas: 24

Fechas, horarios y lugares: 

 • 29 de abril, de 11:30 a 14:30 h, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia
 • Del 4 al 8 de mayo, en horario de 15:00 a 20:00 h. en el Centro de Formación Ocupacional de Sanxuás de Aríns. 

Contenidos: 

Unidade didáctica 1. A profesión de carretilleiro

 • 1.1. Condicións físicas.  
 • 1.2. Condicións psicofisiolóxicas  
 • 1.3. Condicións técnicas. 

Unidade didáctica 2. Normativa aplicable na prevención de riscos laborais en carretillas

 • 2.1. Seguridade en máquinas.
 • 2.2. Equipos de traballo móbiles e de elevación de cargas.
 • 2.3. Disposicións relativas á utilización de equipos de traballo móbiles e de elevación de cargas.

Unidade didáctica 3. Riscos asociados e medidas preventivas

 • 3.1. Caída do condutor.
 • 3.2. Caída de cargas.
 • 3.3. Envorco da carretilla.
 • 3.4. Choques e colisións.
 • 3.5. Elementos mecánicos da grúa.  

Unidade didáctica 4. Descrición técnica da carretilla

 • 4.1. Corpo da máquina.
 • 4.2. Conxunto de elevación e transporte.
 • 4.3. Cabina ou pórtico de protección

Unidade didáctica 5. Normas de condución e circulación

 • 5.1. Manipulación de cargas.
 • 5.2. Circulación por ramplas.
 • 5.3. Estabilidade da carga.

Unidade didáctica 6. Nocións de almacenaxe

 • 6.1. Mercancías paletizadas.
 • 6.2. Alturas de almacenamento.
 • 6.3. Corredores de circulación.

Unidade didáctica 7. Manipulación, transporte e almacenamento de cargas:

 • 7.1. Elevación das pinzas con e sen carga.
 • 7.2. Inclinación do mastro.
 • 7.3. Manobras de carga e descarga

Unidade didáctica 8. Precaucións antes e despois do uso da carretilla.

 • 8.1 Rodas (banda de rodaxe, presión do inflado).
 • 8.2. Fixación e estado dos brazos da pinza.
 • 8.3. Inexistencia de fugas no circuíto hidráulico.
 • 8.4. Niveis de aceite diversos.
 • 8.5. Protectores e dispositivos de seguridade.
 • 8.6. Freos de pé e man.
 • 8.7. Embrague.

Curso de cociña fría

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 10:00 a 13:00 h.

Nº de prazas: 15

Obradoiro grupo colaborativo: “Engánchate á busca activa de emprego en grupo”

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 10:00 a 12:00 h.

Nº de prazas: 15

Contidos: Novas fórmulas intergrupais proactivas para a busca de emprego utilizando as competencias persoais como motor fundamental para o desenvolvemento do grupo. Dinámicas grupais coa utilización das técnicas de coaching.

Relatorio “Busca de emprego no sector da hostalaría”

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 10:00 a 11:00 h.

Nº de prazas: 15

Contidos: Información e ferramentas para a busca de emprego no sector da hostalaría. Entregarase unha guía específica ás persoas asistentes.

Relatorio “Busca de emprego no sector TIC”

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 11:00 a 12:00 h.

Nº de prazas: 15

Contidos: Información e ferramentas para a busca de emprego no sector da hostalaría. Entregarase unha guía específica ás persoas asistentes.

Relatorio “Busca de emprego no estranxeiro”

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 12:00 a 13:00 h.

Nº de prazas: 15

Contidos: Información e ferramentas para a busca de emprego no sector da hostalaría. Entregarase unha guía específica ás persoas asistentes.

Conseguir un emprego en tempo de crise: experiencias de éxito

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 29 de abril, de 11:30 a 13:30 h.

Nº de prazas:

Contidos: Sempre é difícil buscar un emprego; sabémolo. Máis difícil é se aspiramos a condicións de calidade e estabilidade, a un traballo con perspectivas de mellora e desenvolvemento formativo e profesional, pero máis aínda nun contexto de crise económica.
O nivel e especialidade académicos de partida; a experiencia laboral e social, a formación continuada ou complementaria que os redondean e nos cualifican profesionalmente, así como a disposición das habilidades e actitudes persoais axeitadas resultan determinantes para lograr ese obxectivo. Son tamén importantes as relacións sociais en que nos movemos e tamén, por que non dicilo?, un algo de boa sorte.
Resulta posible superar os inconvenientes de partida, se facemos xogar adecuadamente os nosos talentos persoais e profesionais. Elas e eles o proban. A súa experiencia é de éxito no medio de todas esas dificultades.
Elas e eles; novos ou na madureza; con graos diferentes de cualificación; en sectores e ramos diversos -desde o automóbil á consultaría, pasando polos servizos ás persoas maiores, o comercio polo miúdo, a representación comercial e a asistencia técnica, o “cuarto sector” ou a hostalería-; con responsabilidades como traballadores de liña, cadros ou directivos, partindo tanto de perfís académicos recoñecidos como doutros singulares acuñados na súa propia experiencia.
O mércores 29 e o xoves 30, de 11,30 a 13,30, no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, catro persoas distintas cada día, as catro protagonistas dunha desas experiencias de éxito van compartila, van contar a súa historia e as súas claves nun panel de diálogo aberto ás vosas preguntas e comentarios.
Convencidos de que as súas historias, as súas ideas, poden inspirar e dar pistas ben concretas a outras persoas que queredes atopar emprego ou mellorar a vosa situación laboral, ofrecemos este panel. Inscríbeste para participar nel como público?

Conseguir un emprego en tempo de crise: experiencias de éxito

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Data e horario: 30 de abril, de 11:30 a 13:30 h.

Nº de prazas:

Contidos: Sempre é difícil buscar un emprego; sabémolo. Máis difícil é se aspiramos a condicións de calidade e estabilidade, a un traballo con perspectivas de mellora e desenvolvemento formativo e profesional, pero máis aínda nun contexto de crise económica.
O nivel e especialidade académicos de partida; a experiencia laboral e social, a formación continuada ou complementaria que os redondean e nos cualifican profesionalmente, así como a disposición das habilidades e actitudes persoais axeitadas resultan determinantes para lograr ese obxectivo. Son tamén importantes as relacións sociais en que nos movemos e tamén, por que non dicilo?, un algo de boa sorte.
Resulta posible superar os inconvenientes de partida, se facemos xogar adecuadamente os nosos talentos persoais e profesionais. Elas e eles o proban. A súa experiencia é de éxito no medio de todas esas dificultades.
Elas e eles; novos ou na madureza; con graos diferentes de cualificación; en sectores e ramos diversos -desde o automóbil á consultaría, pasando polos servizos ás persoas maiores, o comercio polo miúdo, a representación comercial e a asistencia técnica, o “cuarto sector” ou a hostalería-; con responsabilidades como traballadores de liña, cadros ou directivos, partindo tanto de perfís académicos recoñecidos como doutros singulares acuñados na súa propia experiencia.
O mércores 29 e o xoves 30, de 11,30 a 13,30, no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, catro persoas distintas cada día, as catro protagonistas dunha desas experiencias de éxito van compartila, van contar a súa historia e as súas claves nun panel de diálogo aberto ás vosas preguntas e comentarios.
Convencidos de que as súas historias, as súas ideas, poden inspirar e dar pistas ben concretas a outras persoas que queredes atopar emprego ou mellorar a vosa situación laboral, ofrecemos este panel. Inscríbeste para participar nel como público?

Plan integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de Comercio de Santiago - Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Número de plazas:

Data e horario: 29 de abril de 2015, de 12:00 a 12:30

Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Relatora: Isabel Garrido – Responsable Dpto. de Formación y Empleo de la Cámara de Comercio de Santiago.

Contidos: 1. Servicios de Formación y Empleo de la Cámara de Comercio de